Sporangia.

A diploid sporophyte of this moss contains organs called sporangia.

The sporangia cells undergo meiosis to generate haploid spores.